Gdpr

INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter

Syfte

SaveTime Ekonomikonsult AB (nedan SaveTime) värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter och vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Personuppgifter behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter, ingå eller fullgöra avtal, med stöd av en intresseavvägning eller i vissa undantagsfall samtycke. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bra service, men kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

En personuppgift är en uppgift som på olika sätt kan identifiera en viss fysisk levande person. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Vi behandlar personuppgifter när du:

 • Är i en kundrelation med SaveTime.
 • Är anställd hos någon av våra kunder
 • Är medlem i eller är hyresgäst hos bostadsrättsförening som är kund hos oss.
 • Är styrelseledamot hos någon av våra kunder

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Personnummer i de fall det är absolut nödvändigt
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Användarnamn
 • Bankuppgifter för att administrera in- och utbetalningar
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

SaveTime kan behandla personuppgifter antingen genom att själv samla in och behandla uppgifterna självständigt och för egen räkning eller, i undantagsfall, på uppdrag av andra bolag. SaveTime kan därmed agera dels som personuppgiftsansvarig men även i vissa fall som personuppgiftsbiträde.

För att kunna ingå och fullgöra avtal med kunder och leverantörer behandlar SaveTime personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för kunderna och leverantörerna. Vissa personuppgifter kan också behandlas med stöd av en intresseavvägning eller på grund av att SaveTime har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Som regel begär vi in personuppgifter i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med en hyresgäst, anställd eller en kund. I fall begärda uppgifter inte tillhandahålls kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.

I undantagsfall baseras vår behandling på samtycke. Du har i så fall när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får tillgång till dina personuppgifter bl.a. på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Dina rättigheter?

Som registrerad har du rätt till registerutdrag, vilket innebär att vi tillhandahåller ett sammanställt dokument om de personuppgifter vi behandlar.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av dina uppgifter.

Du kan när som helst kontakta SaveTime för att utöva dina rättigheter, lämna synpunkter på vår behandling av registrerade personuppgifter eller om du har frågor kring detta. Det gör du enklast genom att kontakta oss på info@savetime.nu.

Klagomål kan även inges till tillsynsmyndigheten, d.v.s. Datainspektionen.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi har policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas under den tid som avtalet gäller mellan oss och kunden. Behandlingen kan även komma att pågå under en viss tid därefter i den mån vi behöver dem för att fortsatt fullgöra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Ansvar

SaveTime är personuppgiftsansvarig gentemot de kunder vi har avtal med, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Vi agerar även som personuppgiftsbiträde i de fall våra kunder, som personuppgiftsansvarig, anlitat oss för att behandla personuppgifter.

SaveTime förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn.